Kurikularna prenova slovenske likovne vzgoje v osnovni šoli z vidika nekaterih sestavin evropske kompetence kulturne zavesti in izražanja (prevod prispevka)

  • Rajka Bračun Sova
  • Metoda Kemperl
Keywords: kurikularna prenova, analiza kurikuluma, učni načrt za likovno vzgojo, kulturna zavest in izražanje, model likovne vzgoje

Abstract

Eno izmed pomembnih izhodišč zadnje kurikularne prenove v Sloveniji, ki je zajela sistemska vprašanja vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga, 2011) in učne načrte za obvezne predmete v osnovni šoli, je dejstvo, da je Slovenija integrirana v Evropo, zato naj bi v vzgojo in izobraževanje vključili tudi razvijanje temeljnih evropskih kompetenc. Ena teh je kulturna zavest in izražanje, ki je bila pri nas do zdaj predmet obravnave bolj v okviru kulturne kot pa šolske politike. Namen prispevka je kritično analizirati kurikularno prenovo likovne vzgoje, v okviru katere se z vidika nekaterih sestavin kompetence kulturne zavesti in izražanja predvideva, da učenec usvoji znanje o likovni umetnosti, razvije zmožnost doživljanja likovnih umetnin in oblikuje ustvarjalen odnos do likovne umetnosti in (umetnostne) dediščine. Ker je izhodišče in cilj kurikularnega spreminjanja kurikulum, sva pri analizi izhajali iz teorij kurikuluma in ne likovnopedagoških teorij, ki so pretežno okvirjale dozdajšnje poskuse analize kurikuluma. Kritičen razmislek o kurikularni prenovi likovne vzgoje v osnovni šoli z vidika nekaterih sestavin kompetence kulturne zavesti in izražanja sva tako naredili s primerjavo učnih načrtov na področju umetnosti oziroma estetske vzgoje, in sicer sva likovno vzgojo primerjali z glasbeno vzgojo in s književnostjo v okviru slovenščine. Kvalitativna analiza je pokazala, da učni načrt za likovno vzgojo kljub prenovi ne udejanja izbranih sestavin
kompetence kulturne zavesti in izražanja, vzroke pa gre pripisati predvsem njegovi konceptualni strukturiranosti. Likovna vzgoja se osredotoča na likovno ustvarjanje, spoznavanje likovne umetnosti pa je zanemarjeno področje. Združevanje predmetov na področju umetnosti v šoli, ki ga predlaga Bela knjiga, zaradi obstoječega modela likovne vzgoje niti ni mogoče, analiza pa je s praktičnega vidika odprla tudi vprašanje znanja in kompetenc učiteljev.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji [White Paper on Education in the Republic of Slovenia] (2011). Ljubljana: The National Education Institute of the Republic of Slovenia.

Efland, A. (1991). Art: Educational Programs. In A. Lewy (Ed.), The International Encyclopedia of
Curriculum (pp. 678–684). Oxford, etc.: Pergamon Press.

Efland, A. D. (1990). A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the
Visual Arts. New York: Teachers College Press.

Gluck, P. G. (1991). Arts Education: Introduction. In A. Lewy (Ed.), The International Encyclopedia of Curriculum (pp. 673–674). Oxford, etc.: Pergamon Press.

Herzog, J., Batič, J., & Duh, M. (2009). Komparativna analiza učnih načrtov za likovno vzgojo [A
Comparative Analysis of Curricula for Art Education]. Revija za elementarno izobraževanje, 2(1), 19–28.

Jontes, B., & Lesar, I. (2003). Problematika izvedbenega kurikuluma predšolske vzgoje na področju likovne umetnosti [Issues in the Execution of Preschool Education in the Area of Visual Arts]. Sodobna pedagogika, 54(2), 158–170.

Kelly, A. V. [1989] (1999). The Curriculum: Theory and Practice (fourth edition). London, Thousand Oaks, New Delhi: P. Chapman, SAGE.

Kroflič, R. (1992). Teoretski pristopi k načrtovanju kurikuluma [Theoretical Approaches to Planning Curricula]. Ljubljana: Centre for the Development of the University.

Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi. Vstop v kurikularne teorije [Collected Education Essays: An Introduction to Curriculum Theory]. Ljubljana: The National Education Institute of the Republic of Slovenia.

Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi [Cultural-Artistic Education in Schools throughout Europe] (2010). Ljubljana: Ministry of Education and Sport.

Lee, S. E., & Solender, K. (1991). Museum Education. In A. Lewy (Ed.), The International
Encyclopedia of Curriculum (pp. 686–688). Oxford, etc.: Pergamon Press.

Lewy; A. (Ed.) (1991). The International Encyclopedia of Curriculum. Oxford idr.: Pergamon Press.

Morris, J. W. (1991). Attitude Towards Art. In A. Lewy (Ed.), The International Encyclopedia of
Curriculum (pp. 684–685). Oxford, etc.: Pergamon Press.

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti [National Strategy for the Development of Literacy]
(2006). Ljubljana: Ministry of Education and Sport. Retreived 28. 04. 2012 from http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_mednarodno_sodelovanje/razvoj_solstva/projekti/pismenost/

Official Journal of the European Union, L 394/10, 30.12.06.

Ornstein, A. C., Pajak, E. F., & Ornstein, S. B. (Eds.) [1995] (2011). Contemporary Issues in Curriculum (fifth edition). Boston etc.: Pearson.

Otto, G. (1991). Aesthetic Education. In A. Lewy (Ed.), The International Encyclopedia of Curriculum (pp. 675–677). Oxford etc.: Pergamon Press.

Pevec Semec, K. (2007). Kurikularna teorija in posodabljanje učnih načrtov [Curriculum Theory and the Modernisation of Curricula]. In A. Žakelj et al., Kurikul kot proces in razvoj: zbornik prispevkov posveta [The Curriculum as Process and Development: Conference Proceedings], Postojna, 17.–19. 1. 2007 (pp. 132–138). Ljubljana: The National Education Institute of the Republic of Slovenia.

Podobnik, U. (2011). Percepcija likovne umetnine in načrtovanje likovne dejavnosti v šoli [The
Perception of Visual Artworks and the Planning of Visual Arts Activities in School]. In V. Manfreda Kolar, B. Sicherl Kafol & D. Skribe Dimec (Eds.), Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje [Special Didactics: What Connects Us and What Separates Us] (pp. 51–65). Ljubljana: Faculty of Education.

Tacol, T. (2011). Ustvarjalno poučevanje in učenje pri pouku likovne vzgoje [Creative Teaching and Learning in Art Education Instruction]. In V. Manfreda Kolar, B. Sicherl Kafol & D. Skribe Dimec (Eds.), Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje [Special Didactics: What Connects Us and What Separates Us] (pp. 67–81). Ljubljana: Faculty of Education.

Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Učni načrt: programme osnovna šola: glasbena vzgoja [Curriculum: Primary School Programme: Music Education] (2011). Ljubljana: Ministry of Education and Sport, The National Education Institute of the Republic of Slovenia.

Učni načrt: programme osnovna šola: likovna vzgoja [Curriculum: Primary School Programme: Art Education] (2011). Ljubljana: Ministry of Education and Sport, The National Education Institute of the Republic of Slovenia.

Učni načrt: programme osnovna šola: slovenščina [Curriculum: Primary School Programme:
Slovenian Language] (2011). Ljubljana: Ministry of Education and Sport, The National Education
Institute of the Republic of Slovenia.

Vrlič, T. (2002). Problemi sodobne likovne pedagogike [Problems of Contemporary Art Pedagogy], Sodobna pedagogika, 53(2), 24–39.

Wallance, S. (Ed.) (2008). Oxford Dictionary of Education. Oxford, New York: Oxford University
Press.

Zupančič, T. (2008). Likovni kurikul – primerjava konceptov v luči prenove učnega načrta za likovno vzgojo [The Art Curriculum – A Comparison of Concepts in the Light of the Curriculum for Art Education] (2008), Revija za elementarno izobraževanje, 1(3–4), 33–44.
Published
2012-06-30