Artists/Ceramists in the Role of University Teachers

  • Silvie Novotná Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Keywords: ceramics, applied art of the second half of the twentieth century, Palacký University Olomouc

Abstract

The teaching of ceramics is a topic that has been much discussed in pedagogical discourse throughout the entire second half of the twentieth century and until today. The present study deals with the topic of third-level education in the field of ceramics at Palacký University Olomouc, Czech Republic. The incorporation of ceramics into the education of future art teachers in Olomouc was not always a matter of course as it is today. It underwent many changes during the second half of the twentieth century. Several personalities played an important role in the process of the gradual consolidation of its position in pedagogical education. The most important of these are presented in this study. It describes their main contribution to the field, deals with their attitudes to teaching ceramics, and above all analyses the interconnection of their own art or scientific research theoretical work with the content of teaching. The historical-methodological study connects its theme with historical socio-political events, as well as with the development of fine arts in the second half of the twentieth century. Thus, it contributes to the formation of a comprehensive picture of the topic “artists as art teachers†in the Europe-wide context.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bender, L. (1952). Child psychiatric techniques. Charles Thomas.

Bieberle, J. (1996). Palackého univerzita po normalizaÄních Äistkách [Palacký University after normalisation purges]. StÅ™ední Morava, kulturnÄ› historická revue, 2(2), 110–113.

Bieberle, J. (2003). Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990 [Chapters from the history of the university education system in Moravia in 1945–1990]. Střední Morava, 9(17), 139–140.

Bieberle, J. (2011). Univerzita Palackého vážně i s úsměvem: univerzitní léta 1945-1990 pohledem historika a bývalého děkana Filosofické fakulty [Palacký University seriously and with a smile: The university years 1945–1990 from the point of view of a historian and former dean of the Faculty of Arts]. Olomoucké vzdělávací sdružení.

Bieberle, J. (2016). Univerzita Palackého v Olomouci: z historie a každodennosti akademické obce 1945-1990 [Palacký University Olomouc: From the history and everyday life of the academic community 1945–1990]. Olomoucké vzdělávací sdružení.

Budak, A., Fajt, J., & Pakesch, P. (Eds.). (2017). Otisky vÄ›dÄ›ní: Å™eÄ keramiky [Kneaded knowledge: The language of ceramics]: Edmud de Waal, Ai Weiwei, Lynda Benglis, Alison Britton, Hans Coper, Lucio Fontana, Vlastislav Hofman, Pavel Janák, Asger Jorn, Kazimir Malevich, Fausto Melotti, Joan Miró, Isamu Noguchi, Pablo Picasso, Lucie Rie, Marit Tingleff, Peter Voulkos: Míšeň: raná asijská keramika [Meissen: Early Asian ceramics]. Národní galerie v Praze.

Cikánová, K. (1995). Objevujte s námi tvar [Discover the shape with us]. Aventinum.

Dvořák, J., (Ed.). (1976). Univerzita Palackého: 1946-1976 [Palacký University: 1946–1976]. Univerzita Palackého.

Fiala, J., KaÅ¡par, Z., MlÄák, L., Pojsl, M., Urbášek, P. (2009). Univerzita v Olomouci (1573-2009). [University in Olomouc (1573–2009)]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Horejsek, J. (1996). Padesát let Univerzity Palackého v Olomouce [Fifty years of Palacký University Olomouc]. Střední Morava, kulturně historická revue, 2(2), 13–17.

KavÄáková, A. (2009). Josef Vinecký (1882-1949): osobnost sochaÅ™e v kontextu evropské avantgardy 20. století [Josef Vinecký (1882–1949): The personality of a sculptor in the context of the European avant-garde of the twentieth century]. Univerzita Palackého v Olomouci.

KavÄáková, A., & MysliveÄková, H. (2010) Josef Vydra (1884 - 1959) v kontextu umÄ›lecké a výtvarnÄ› pedagogické avantgardy 20. století. Historie a souÄasnost univerzitního výtvarného vzdÄ›lávání v Olomouci [Josef Vydra (1884–1959) in the context of the art and art pedagogical avant-garde of the twentieth century. The history and present of university art education in Olomouc]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kouřil, M. (Ed.). (1948). Sjezd národní kultury 1948: Sbírka dokumentů [Congress of National Culture 1948: Collection of documents]. Orbis.

KováříÄek, V., et al. (1996). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946 – 1996, Padesát let vysokoÅ¡kolského vzdÄ›lávání uÄitelů [Faculty of Education, Palacký University, 1946–1996, fifty years of third-level education for teachers]. TiReSa.

KováříÄek, V. (2005). Regionální Å¡kolství. Řada A, Kraj Olomouc. Å kolství v Olomouckém kraji v roce 1995 [The regional school system. Series A, Olomouc Region. Education in the Olomouc region in 1995]. Votobia.

Krautter, O. (1930). Die Entwicklung des plastischen Gestaltens beim Vorschulpflichtigen Kinde; ein Beitrag zur Psychogenese der Gestaltung. Beihefte … zur Zeitschrift f. Psychologie, sv. 50. J. A. Barth.

Lowenfeld, V. (1947). Creative and mental growth. A textbook on art education. Macmillan.

MysliveÄková, H. (2002). Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [Department of Art Education, Faculty of Education, Palacký University Olomouc]. In J. MaÄáková et al. (Eds.), Jezuitský konvikt: sídlo umÄ›leckého centra Univerzity Palackého v Olomouci: dÄ›jiny, stavební a umÄ›lecké dÄ›jiny, obnova a využití (pp. 319–323). Univerzita Palackého.

MysliveÄková, H. (2018). Katedra výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci: tradice a souÄasnost [Department of Art Education, Palacký University Olomouc: Tradition and the present]. In M. Makovský (Ed.), Vybrané vidÄ›ní. Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdÄ›lávání (pp. 121–135). Univerzita Palackého v Olomouci.

MysliveÄková, H., & Å obáňová, P. (2014). Vnímání, tvorba, komunikace [Perception, creation, communication]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Navrátil, J. et al. (1973). Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973. [Selected chapters from the history of the University of Olomouc, 1573–1973]. Profil.

Novák, F. (1976). Třicet let výtvarné teorie a výchovy na Univerzitě Palackého: Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci [Thirty years of art theory and art education at Palacký University: Reports of the Institute of Regional Studies in Olomouc]. Vlastivědný ústav v Olomouci.

Novotná, S. (2019). Výuka keramiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v minulosti a dnes (přehledová studie) [Teaching ceramics at Palacký University Olomouc in the past and now]. Kultura, umění a výchova, 7(1). http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=17&clanek=198

Novotná, S. (2019). Vývoj a kvalita výuky keramiky v rámci vysokoškolského vzdělávání [The development and quality of teaching ceramics in university education]. In A. Pospíšil, K. Řepa, & P. Šobáňová (Eds.), Kvalita ve výtvarné výchově (pp. 215–225). Česká sekce INSEA.

Osten, J. (1965). Vývoj plastického projevu dÄ›tí a mladistvých [Development of three-dimensional expression of children and adolescents]. In I. ZhoÅ™ & V. Píša (Eds.), Výtvarná výchova a tvoÅ™ivost: [Sborník z] 2. celost. konference uÄitelů výtvarné výchovy (pp. 87–92). Státní pedagogické nakladatelství.

PetiÅ¡ková, T. (2005). Oficiální umÄ›ní padesátých let [The official art of the 1950s]. In R. Å vácha & M. Platovská (Eds.), DÄ›jiny Äeského výtvarného umÄ›ní. Díl V. 1939/1958 (pp. 341–369). Academia.

Petrová, S. (2005a). Sklo a keramika 1939-1948 [Glass art and ceramics 1939–1948]. In R. Å vácha & M. Platovská (Eds.), DÄ›jiny Äeského výtvarného umÄ›ní. Díl V. 1939/1958 (pp. 267–269). Academia.

Petrová, S. (2005b). Sklo a keramika 1948–1958 [Glass art and ceramics 1948–1958]. In R. Å vácha & M. Platovská (Eds.), DÄ›jiny Äeského výtvarného umÄ›ní. Díl V. 1939/1958 (pp. 459–463). Academia.

Petrová, S. (2005c). Sklo a keramika 1970–1989 [Glass art and ceramics 1970–1989]. In R. Å vácha & M. Platovská (Eds.), DÄ›jiny Äeského výtvarného umÄ›ní. Díl VI/2. 1958/2000 (pp. 840–851). Academia.

PÅ™ikryl, Z. (Ed.). (1976). Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty UP k 30. výroÄí obnovení vysokého Å¡kolství v Olomouci [Department of Art Education, Faculty of Education, Palacký University on the 30th anniversary of the renewal of third-level education in Olomouc]. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

Roeselová, V. (1996). Techniky ve výtvarné výchově [Techniques in art education]. Sarah.

Roeselová, V. (1997). Řady a projekty ve výtvarné výchově [Series and projects in art education]. Sarah.

Roeselová, V., et al. (1999). Proudy ve výtvarné výchově [Movements in art education]. Sarah.

RůžiÄka, M., & VlÄek, T. (1979). SouÄasná keramika [Contemporary ceramics]. Odeon. Soudobé Äeské umÄ›ní.

Šicková-Fabrici, J. (2008). Základy arteterapie [Basics of art therapy]. Portál.

SkÅ™ivánková, L. (2016). Pod tlakem ideologií: Design a politika 1939-1953 [Under the pressure of ideologies: Design and politics 1939–1953]. In I. Knobloch & R. VondráÄek (Eds.), Design v Äeských zemích 1900-2000: instituce moderního designu (pp. 267–269). Academia.

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. (1984). Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1964-1984 [Faculty of Education, Palacký University Olomouc, 1964–1984]. Univerzita Palackého.

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. (2007). Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [Department of Art Education, Faculty of Education, Palacký University Olomouc]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. (2016). 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946-2016 [Seventy years of the Faculty of Education, Palacký University Olomouc, 1946-2016]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta & KováříÄek, V. (2006a). Kronika za léta 1990-2005: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci [Chronicle for the years 1990– 2005: Faculty of Education, Palacký University Olomouc]. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Nakladatelství Olomouc.

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta & KováříÄek, V. (2006b). Pocta pracovníkům (1964-2006): Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci [Tribute to employees (1964–2006): Faculty of Education, Palacký University Olomouc]. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Nakladatelství Olomouc.

Univerzita Palackého Pedagogická fakulta & Serafín, Č. (2005). Ohlédnutí: jubilejní kaleidoskop: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946-2005 [Looking back: Jubilee kaleidoscope: Faculty of Education, Palacký University, 1946-2005]. Pedagogická fakulta.

Univerzita Palackého v Olomouci 1981: sborník k 35. výroÄí Univerzity Palackého Olomouci (1946-1981) [Palacký University Olomouc, 1981: Anthology for the 35th anniversary of Palacký University Olomouc (1946-1981)]. (1983). Univerzita Palackého.

Univerzita J. E. PurkynÄ›. MysliveÄková, H., & Å obáňová, P. (2007). VysokoÅ¡kolská příprava výtvarných pedagogů - souÄasný stav a perspektivy: sborník příspÄ›vků [University-level training of art teachers – Current state and perspectives: A collection of papers]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Urbášek, P., Pulec, J., KoneÄný, K., & Kalendovská, J. (2003). Kapitoly z dÄ›jin univerzitního Å¡kolství na MoravÄ› v letech 1945-1990 [Chapters from the history of third-level education in Moravia in the years 1945–1990]. Univerzita Palackého.

Uždil, J. (1970). Vnímání a výtvarný projev. Výtvarný projev dospívající mládeže [Perception and artistic expression. Artistic expression of adolescents]. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.

Uždil, J. (1974). Čáry, klikyháky, paňáci a auta [Lines, scribbles, panners and cars]. SPN.

Uždil, J. (1974). Výtvarný projev a výchova [Artistic expression and education]. Státní pedagogické nakladatelství.

Vydra, J. (1927). Dějiny lidové keramiky ve Stupavě [The history of folk ceramics in Stupava]. J. Štenc.

Vydra, J. (1943). Dílna dobré keramiky [A workshop of good ceramics]. Výtvarná výchova, 10(2), 1–4.

Vydra, J. (1948). Cesta Äeskoslovenské keramiky k umÄ›ní [The path of Czechoslovak ceramics to art]. ÄŒeskoslovensko, 3(6), 357–384.

Vydra, J. (1949). Keramika Dagmar Rosůlkové-Kubíkové [The ceramics of Dagmar Rosůlková-Kubíková]. Tvar, 2(1), 31–32.

Vydra, J. (1950). Keramik a sochař Jan Znoj [Ceramist and sculptor Jan Znoj]. Tvar, 3(4), 126–127.

Vydra, J. (1957). Výstava habánské keramiky [The exhibition of Habani Ceramics]. Umění a řemesla, 1(4), 182–185.

Vymětal, S. (1952). Keramický ornament – jeho formy a vývoj. diplomová práce [Ceramic ornament – Its forms and development] (Master’s thesis). Univerzita Palackého v Olomouci.

VymÄ›tal, S. (1970s). Základní rysy a tvůrÄí principy keramické tvorby. Keramické techniky ve výuce výtvarné výchovy [Basic features and creative principles of ceramic work. Ceramic techniques in teaching art education]. Private archive.

Výstava výtvarných prací Älenů katedry výtvarné výchovy na pedagogické fakultÄ› University Palackého v Olomouci: K 25. výr. osvobození [Exhibition of artworks of members of the Department of Art Education at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc: On the 25th anniversary of the liberation]. (1970). Univerzita Palackého.

Výstava umÄ›leckých prací pedagogů z kateder výtvarné výchovy filosofické a pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: K 400. výroÄí založení Univ. v Olomouci [Exhibition of artworks of teachers from the Departments of Art Education, Faculty of Arts and Faculty of Education, Palacký University Olomouc: On the 400th Anniversary of the founding of the University in Olomouc]. (1973). Univerzita Palackého.

Výstava výtvarných realizací Älenů katedry výtvarné teorie a výchovy v rámci tvůrÄí Äinnosti pro univerzitu palackého v Olomouci [Exhibition of art realisations of members of the Department of Art Theory and Art Education within the creative activity for the Palacký University Olomouc]. (1981). Univerzita Palackého.

Warshawová, J., & Phethean, R. (1999). Velké kniha keramiky [The big book of ceramics]. Rebo Productions.

Zeman, M. (Ed.). (2007). Václav Tikal. Vltavín.

ZhoÅ™, I. (1995). Výtvarná výchova v projektech I (pracovní seÅ¡it pro 6. a 7. roÄník) [Art education in projects I (Workbook for 6th and 7th grades)]. Tobiáš.

ZhoÅ™, I. (1996). Výtvarná výchova v projektech I (pracovní seÅ¡it pro 8. a 9. roÄník) [Art education in projects I (Workbook for 8th and 9th grades)]. Tobiáš.

Žižková, L. (2008). Slavné poÄátky a neslavné konce Krásné jizby a ÚstÅ™edí lidové umÄ›lecké výroby. [The glorious beginnings and infamous ends of Krásná jizba and the Center for Folk Art Production]. Národopisná revue, 18(3), 127–134.

Published
2020-12-22
How to Cite
Novotná, S. (2020). Artists/Ceramists in the Role of University Teachers. Center for Educational Policy Studies Journal, 10(4), 117-142. https://doi.org/10.26529/cepsj.939